Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija © 2018

Pasiūlymai Lietuvos urbanistinei politikai

LUP Projektas (atsisiųsti)

2018 m. birželio mėnesį, LR Aplinkos ministerijos užsakymų pradėti ruošti pasiūlymai Lietuvos urbanistinei politikai.

Lietuvos urbanistinė politika (LUP) – šalies tvaraus vystymosi urbanizuotose ir urbanizuojamose teritorijose vertybes nusakantis dokumentas. Ja siekiama sukurti pagrindą ir prielaidą tarpinstituciniam, tarpsektoriniam skirtingų administracinių lygių bendradarbiavimui, siekiant tvaraus urbanizuotų teritorijų vystymosi.

Formuluojama urbanistinė politika skatina tvarios urbanizacijos principus, įskaitant tinkamą gyvenimo kokybę esamiems ir ateities gyventojams, ekonomikos augimui, aplinkos apsaugai. Šie principai kuria prielaidas subalansuotai, kompaktiškai vystomai urbanizuotų teritorijų sistemai, ryšių tarp skirtingų teritorijų stiprinimui, vietos identiteto ir kultūros puoselėjimui, teisių į kokybišką gyvenamąją aplinką užtikrinimui kiekvienam gyventojui.

Urbanistinė politika parengta atsižvelgiant į tokius tarptautinius susitarimus kaip ES šalių narių ministrų, atsakingų už urbanistinį vystymą ir teritorinę sanglaudą, 2007 m. priimtą Leipcigo chartiją, 2016 m. Amsterdamo paktu patvirtintą ES miestų darbotvarkę, Tarptautinį urbanistinio ir teritorijų planavimo vadovą (2015), JT Generalinės asamblėjos patvirtintas Darnaus vystymosi, Naująją miestų darbotvarkes, ypatingą dėmesį skiriant 11-tam tikslui „Darnūs miestai ir bendruomenės“, bei įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo planą 2016–2020 m. bei išanalizavus Lietuvos urbanistinio forumo 2007–2015 rezoliucijas, 2009 metais parengtą Lietuvos urbanistinės politikos krypčių projektą, Lietuvos miestų chartijos metmenis (2017) ir 2018 m. spalio mėn. paskelbtą Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos specialiąją ataskaitą dėl vidutinės pasaulinės temperatūros kilimo 1,5 °C lyginant su ikipramoniniu laikotarpiu.

Pasiūlymų Lietuvos urbanistinei politikai struktūra:

Lietuvos urbanistinės politikos pasiūlymus apima trys temos: LUP kryptys, vaidmenų paskirstymas bei LUP įgyvendinimas ir stebėsena, kurios kartu sudaro devynias dalis.

Dokumento pradžioje apžvelgiama LUP reikšmė ir teritorijų planavimo vaidmuo tvariam Lietuvos vystymuisi.

Lietuvos urbanistinės politikos kryptys:

1. Poveikio klimato kaitai mažinimas ir atsparumas ekstremaliems klimato reiškiniams

2. Sinergijos atkūrimas ir ryšių stiprinimas

3. Gyvybingumas ir socialinis teisingumas

4. Darnus erdvinis vystymasis

Lietuvos urbanistinės politikos krypčių išgryninimu siekiama socialiai ir ekonomiškai teisingo ir aplinką tausojančio urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų vystymosi bei urbanizuotų ir neurbanizuotų teritorijų sinergijos. Nustatytomis kryptimis turi būti grindžiama tiek nacionalinė tiek atskirų vietovių erdvinio vystymo sistema.

Politikos kryptis tęsia:

5. Vaidmenų pasiskirstymas įgyvendinant Lietuvos urbanistinę politiką.

Siūlomi penkių interesų grupių, kurios bendradarbiaudamos turi siekti Lietuvos urbanistinės politikos įgyvendinimo, vaidmenų aprašai.

  • Valstybės institucijos;

  • Vietos savivalda;

  • Pilietinė visuomenė ir nevyriausybinės organizacijos;

  • Profesionalai ir juos vienijančios organizacijos ir

  • Akademinė bendruomenė.

Trečioji dalis – Lietuvos urbanistinės politikos įgyvendinimas ir stebėsena, kurią sudaro keturi punktai:

6. Tvaraus urbanizuotų teritorijų vystymosi stebėjimas ir vertinimas

7. Įtrauktimi grįstas sprendimų priėmimo procesas

8. Partnerystės

9. Gebėjimų ugdymas

Pasiūlymų Lietuvos urbanistinei politikai projektas buvo pristatytas LR Aplinkos ministerijos socialinių partnerių susitikime š.m. spalio mėnesį. Gavus pastabų ir pasiūlymų, dokumentas tobulintas ir dar kartą pristatytas Lapkričio mėnesį vyksiančio XII Lietuvos urbanistinio forumo metu.

Su pasiūlymų projektu galite susipažinti čia:

LUP Projektas

Pasiūlymus dėl Lietuvos urbanistinės politikos galite siųsti LR Aplinkos ministerijos atstovėms Algimantei Treinienei ir Gintarei Dubickaitei el. paštu: algimante.treiniene@am.lt, gintare.dubickaite@am.lt